Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data/web/kastiel-bocian.sk/web/lib/smarty/Smarty_Compiler.class.php on line 270

Navštívte nás

kontaktný formulár  
tel. 
048/ 41 88 392
0918 908 024
0918 908 127
 
Adresa Kaštieľa:
Penzión Kaštieľ Bocian
Matuškova 26
 976 31  Vlkanová
 
Údaje o prevádzkovateľovi:
ACONITUM, s.r.o.
Kolkáreň 9/14
976 81  Podbrezová
 
IČO: 46 818 341
DIČ: 2023615154

 

 

Penzión Kaštiel Bocian, Matuškova 26, 976 31  Vlkanová

Prevádzkovateľ:

ACONITUM, s.r.o.

Kolkáreň 9/14

976 81  Podbrezová

Reklamačný poriadok

 K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v stredisku Penzión Kaštieľ Bocian sa na základe zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, vydáva tento reklamačný poriadok:

Čl. I.

Právo na reklamáciu

 1. Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpe

ných tovarov vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb alebo tovarov.

Čl. II.

Predmet reklamácie

 1. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v reštaurácii ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.

 2. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred začatím konzumácie.

 3. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým v reštaurácii alebo penzióne, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe dokladu o zakúpení. Bez predloženia dokladu o kúpe nemusí byť reklamácia uznaná.

 4. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené do odchodu klienta.

 5. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.

Čl. III.

Postup pri vybavovaní reklamácie

 1. Stravovacie služby

 a) Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.

 b) V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.

2. Ubytovacie služby

 Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:

 a) Výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.

 b) Pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe pridelenej klientovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak penzión alebo hotel nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba napriek týmto jej vadám poskytnutá klientovi, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.

 3. Reklamáciu vybavuje prevádzkar, alebo ním poverený pracovník, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je prevádzkar alebo ním poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku.

Čl. IV.

Storno poplatky

 Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.

 1. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb ubytovacích a stravovacích

 a) v prípade zrušenia rezervácie ubytovania/ stravovania alebo jej časti:

 - 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt/stravovanie je storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie ubytovania/stravovania

 - 6-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt/stravovanie je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie ubytovania/stravovania

 b) bez storno poplatku v prípade zrušenia objednaných služieb viac ako 30 dní pred dňom ich prvého plnenia.

 c) stornovanie objednaných služieb vo forme osláv, rautou, krstín, svadieb a podobne, minimálne 30 dní pred dňom plnenia objednaných služieb sa faktúruje ako ušlí zisk v plnej výške plnenia objednaných služieb, z dovodu možného odmietnutia nasledujúcich záujemcov voči objednanému termínu. Ak ušlí zisk nebude uhradený, spoločnosť si vyhradzuje právo na vypracovanie súdneho návrhu na začatie plnenia úhrady súdnou cestou.

Čl. V.

Platobné podmienky

 1. Rezervácie ubytovania (v prípade jednej rezervácie do 5 izieb):

 - zálohová platba 14 dní pred nástupom na pobyt/stravovanie vo výške 50 % z ceny objednaných služieb na základe potvrdenia rezervácie, pripísaním na účet poskytovateľa.

 - zálohová platba 60 dní pred nástupom na pobyt/stravovanie na základe potvrdenia rezervácie vo výške 50 % z kalkulovanej ceny objednaných služieb.

 

 V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude uhradená v lehote podľa vyššie uvedených platobných podmienok alebo objednávateľ nezačne využívať objednané služby v 1. deň termínu pobytu do 22.00 hod. alebo inom dohodnutom čase, má sa za to, že účastníci od zmluvy o rezervovaní pobytu alebo služby odstúpili. Odstúpením od zmluvy o rezervovaní pobytu alebo služby nie sú dotknuté hore uvedené storno poplatky.

Vo Vlkanovej 01.04.2014

Zodpovedný vedúci: Patrik Švantner     

Všetky práva vyhradené